Test č.1

1) Jste uspěchaný (-á)?
2) Jste vznětlivý (-á)?
3) Jste netrpělivý (-á)?
4) Jste přímočarý (-á) ve vztahu k ostatním lidem?
5) Jste rozhodný (-á) a iniciativní?
6) Jste neústupný (-á)?
7) Jste pohotový (-á) v hádce?
8) Pracujete nárazově, nesystematicky?
9) Máte sklon riskovat?
10) Jste urážlivý (-á)?
11) Mluvíte rychle, zaníceně, s častými změnami intonace?
12) Jste nevyrovnaný (-á) a máte sklon k prchlivosti?
13) Jste agresivní rváč?
14) Nesnášíte nedostatky?
15) Máte výraznou mimiku?
16) Jste schopen (-a) jednat a rozhodovat se rychle?
17) Tíhnete neustále k novému?
18) Máte prudké a trhavé pohyby?
19) Jste houževnatý (-á) při dosahování vytčeného cíle?
20) Máte sklon k prudkým změnám nálady?


Test č.2

1) Jste veselý (-á) a optimistický (-á)?
2) Jste energický (-á) a podnikavý (-á)?
3) Nedovedete často započatou věc až do konce?
4) Máte sklon přeceňovat sám (sama) sebe?
5) Jste schopen (-a) rychle si osvojit nové?
6) Jste nestálý (-á) v zájmech a náklonnostech?
7) Prožíváte lehce neúspěchy a nepříjemnosti?
8) Přizpůsobujete se snadno různým podmínkám?
9) Pouštíte se se zápalem do čehokoliv nového?
10) Zchladnete rychle, když vás něco přestane bavit?
11) Zapojujete se rychle do nové práce a umíte se snadno přeorientovat z jedné práce na druhou?
12) Snášíte těžce jednotvárnou, všední a velkou trpělivost vyžadující práci?
13) Jste společenský (-á) a laskavý (-á), necítíte se před lidmi, které vidíte poprvé, stísněně?
14) Jste odolný (-á) a práceschopný (-á)?
15) Mluvíte hlasitě, rychle, zřetelně, používáte při tom živých gest?
16) Dokážete se ovládnout i v neočekávané a složité situaci?
17) Máte vždy dobrou náladu?
18) Usínáte rychle a snadno se probouzíte?
19) Jste často nesoustředěný (-á), rozhodujete se ukvapeně?
20) Máte sklon klouzat po povrchu, vytrhovat se od práce?


Test č.3

1) Jste klidný (-á) a chladnokrevný (-á)?
2) Jste důsledný (-á) a rozvážný (-á)?
3) Jste opatrný (-á) a obezřelý (-á)?
4) Umíte čekat?
5) Jste spíše mlčenlivý (-á)?
6) Máte klidnou rovnoměrnou řeč s přestávkami, bez prudce vyjádřených emocí, bez gestikulace a mimiky?
7) Jste zdrženlivý (-á) a trpělivý (-á)?
8) Dokončíte to, co jednou začnete?
9) Neplýtváte silami?
10) Dodržujete přísně životní a pracovní rozvrh, který jste si vypracoval (-a)?
11) Potlačujete snadno náhlá vzplanutí?
12) Jste málo přístupný(-á) chvále a pokárání?
13) Jste dobrosrdečný (-á), jízlivost na svou adresu přijímáte shovívavě?
14) Jste stálý (-á) ve svých vztazích?
15) Zapojujete se do práce a přeorientováváte se na jinou činnost pomalu?
16) Chováte se ke všem stejně?
17) Máte ve všem rád přesnost a pořádek?
18) Přizpůsobujete se těžko nové situaci?
19) Je vám vlastní sebekázeň, sebeovládání?
20) Jste stálý (-á) ve svých zájmech?


Test č.4

1) Jste plachý (-á), ostýchavý (-á)?
2) Ztrácíte v nové situaci hlavu?
3) Dělá vám potíže navázat kontakt s neznámými lidmi?
4) Nevěříte ve své síly?
5) Snášíte snadno samotu?
6) Cítíte při neúspěchu skleslost a rozpaky?
7) Máte sklon uzavírat se sám (sama) do sobě?
8) Unavíte se rychle?
9) Mluvíte slabou, tichou řečí, která někdy přechází v šepot?
10) Přizpůsobujete se mimoděk charakteru toho, s kterým právě rozmlouváte?
11) Jste vnímavý (-á) až k slzám?
12) Jste neobyčejně přístupný (-á) chvále a pokárání?
13) Máte vysoké nároky na sebe a na lidi kolem vás?
14) Jste náchylný (-á) k podezřívavosti a k přehnaným obavám?
15) Jste chorobně citlivý (-á) a snadno zranitelný (-á)?
16) Jste nadmíru urážlivý (-á)?
17) Jste uzavřený (-á) a nespolečenský (-á), s nikým se nedělíte o své myšlenky?
18) Jste málo aktivní a nesmělý (-á)?
19) Jste bez reptání pokorný (-á)?
20) Snažíte se vyvolat soucit a pomoc ostatních?

Typy temperamentu:
Cholerik  *  Sangvinik  *  Flegmatik  *  Melancholik
        
Cholerik (%)
Sangvinik (%)
Flegmatik (%)
Melancholik (%)
Celkový počet bodů
Copyright © 2001 Albi